Safemedic – szkolenie online / online training

Program

Monday / poniedziałek 18.10.  

Dr. Jaroslav Pekara, Vysoká škola zdravotnická (Medical College), Praha, Czechia

 

Pierwsze wykłady dostarczają podstawowych informacji na temat przemocy w służbie zdrowia oraz głównych przyczyn przemocy pomiędzy personelem medycznym a pacjentami i ich bliskimi.

The first lectures provide basic information about violence in the health care sector and the main causes of violence between medical staff and patients and their relatives.

Druga część tego szkolenia dotyczy zapobiegania przemocy, zawiera porady i wskazówki dotyczące komunikacji. Ten rozdział poświęcony jest specjalnym technikom komunikacyjnym służącym do deeskalacji ewentualnego konfliktu i zapobiegania czynnikom ryzyka wynikającym z nieprofesjonalnych zachowań personelu medycznego.

The second part of this training is about prevention of violence, tips and tricks for communication. This section is aimed for special communication techniques for de-escalation of possible conflict and prevention of risk factors in unprofessional behaviour of medical staff.

Tuesday / wtorek 19.10.

Eva Jansa, M.A., VSZ, Praha, Czechia

Psychologia agresji

Psychology of aggression

Wednesday / środa 20.10.

Dr Catrina Heffernan, Munster Technological University, Ireland

Zagadnienia prawne dotyczące personelu medycznego w postępowaniu z pacjentami agresywnymi lub pobudzonymi

Legal issues of medical personnel in dealing with aggressive or agitated patients

Due to a technical problem the first part of Dr. Heffernan’s lecture was lost. We apologise and direct your attention to the Safemedic e-learning platforms, where you will find the appropriate materials.

Dr Catrina Heffernan, Munster Technological University, Ireland

Zarządzanie ryzykiem

Risk Management

Thursday / czwartek 21.10.

Dr. Jaroslav Pekara, Vysoká škola zdravotnická (Medical College), Praha, Czechia

Wykład interaktywny, ćwiczenia

Interactive Lecture, exercises

Interaktywny wykład o modelowych przypadkach, scenki wideo i dyskusja o profilaktyce – co przewidywalne powinno być możliwe do uniknięcia!

Interactive lecture about model cases, video scenes and discussion about prevention – what is predictable it should be preventable!  

Dr Jaroslav Pekara jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Pradze. Uzyskał stopień doktora pielęgniarstwa na Wydziale Zdrowia i Nauk Społecznych praskiego Uniwersytetu Karola (temat: Zjawiska przemocy w pielęgniarstwie w Czechach). Jest aktywnym ratownikiem medycznym zatrudnionym w Ratownictwie Medycznym w Pradze. Przez ponad dekadę był zaangażowany w kilka projektów dotyczących zapobiegania przemocy w pielęgniarstwie i czeskim sektorze opieki zdrowotnej. Odpowiada za edukację studentów w Collegium Medicum w zakresie: komunikacji, przeciwdziałania przemocy, samoobrony. Prowadzi zajęcia symulacyjne w zakresie radzenia sobie z przemocowymi zachowaniami pacjentów i/lub ich bliskich. Jest członkiem European Violence in Psychiatry Research Group.

Jaroslav Pekara, PhD, is an assistant professor and the head of the Paramedic Department at the Medical College in Prague. He holds a Doctoral degree in Specialization in Nursing from the Faculty of Health and Social Sciences (topic: Phenomena of Violence in Nursing in the Czech Republic). Pekara works as a paramedic in the Emergency Medical Services in Prague. He has been involved in several small projects concerning violence prevention in nursing and the Czech healthcare sector as a whole over a decade. He is responsible for student education at the Medical College in the following areas: Communication, Prevention of violence, Self-Protection, Simulation Classes of dealing with violent behaviour of patients and/or their relatives. He is a member of the European Violence in Psychiatry Research Group. 

Dr Catrina Heffernan jest wykładowcą na Munster Technological University w Irlandii. Jej niedawna rola jako kierownika programu obejmowała współpracę i negocjacje z uczelniami medycznymi w Republice Irlandii w celu pomyślnego opracowania wspólnego zestawu mieszanych programów podyplomowych dostępnych dla pielęgniarek w irlandzkich szkołach wyższych. Wcześniej zajmowała stanowiska w Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA. Pracuje nad wieloma projektami partnerstw strategicznych KA2, z organizacjami z różnych krajów europejskich, które współpracują ze sobą, aby rozwijać, dzielić się wiedzą i przekazywać najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia w obszarze edukacji i opieki zdrowotnej. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą w różnych krajach zapewniło jej wyjątkową wizję pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej z perspektywy globalnej. Jej wkład w zawód pielęgniarki jest widoczny w członkostwie w radach krajowych i regionalnych. Obecnie jest członkiem Komisji Rejestracyjnej Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI), ICN Advanced Practice group, National Consortium Steering Committee, All Ireland Careful Nursing Steering Group, Ireland African Alliance, National Acute Care group, oraz Sigma Theta Tau International / Mu Delta Chapter Nursing.

Dr. Catrina Heffernan is a lecturer at the Munster Technological University, Ireland. Her recent role as Programme Lead involved collaboration and negotiation with Nursing schools in the Republic of Ireland to successfully develop a common suite of blended postgraduate programmes accessible to nurses throughout the island of Ireland. Previously, she has held positions across Ireland, UK and USA. She is working on a number of KA2 Strategic Partnerships projects, with organisations from different European countries working together, to develop, share and transfer best practices and innovative approaches in the area of education and healthcare. The sharing of experience and knowledge across countries provided her with exclusive vision of the discipline of nursing and healthcare from a global perspective. Her contribution to the profession of nursing is seen from her membership of national and regional boards. She is currently a member of the Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) Registration Committee, the ICN Advanced Practice group, the National Consortium Steering Committee, the All Ireland Careful Nursing Steering Group, the Ireland African Alliance, the National Acute care group, and Sigma Theta Tau International/Mu Delta Chapter Nursing.

mgr Eva Jansa jest psychologiem, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Pradze. Pełni tam również funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Eva Jansa, M.A. is a lecturer and Erasmus+ coordinator at the Medical College in Prague.

Koordynator Erasmus+ Skip to content