Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia

Kurs na stworzoną właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego platformę edukacyjną z kursami typu MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

Koordynator projektu: mgr Zbigniew Szczepańczyk

Celem głównym projektu „Język angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” jest wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych u studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne poprzez stworzenie i realizację uzupełniającego lektorat kursu komunikacyjnego języka angielskiego online do umieszczenia na platformie „Navoica” („Polski MOOC”).

Zakończyła się pierwsza edycja otwartego kursu

Na pierwszą edycję naszego kursu opublikowanego na platformie „Navoica” zapisało się 1160 osób. Prawie wyłącznie są to pracownicy ochrony zdrowia oraz pracownicy i studenci uczelni medycznych. Ponadto uruchomiliśmy zamknięte kopie kursu dla studentów WSEPiNM. Zapisało się 405 studentów.

Otrzymaliśmy już wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej przez operatora platformy (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy). Wszystkie oceny są bardzo bliskie maksymalnej, pięciopunktowej. Na pytania dotyczące zadowolenia z różnych aspektów kursu nie padła ani jedna odpowiedź „niezadowolony/a”, odpowiedzi „zadowolony/a” było 141, „bardzo zadowolony/a”: 841.

Otwarta edycja kursu, po uzupełnieniu, wystartuje ponownie w październiku. Zamknięte kursy dla naszych studentów funkcjonują normalnie.

Posłuchaj jednej ze scenek:

Od kompetencji komunikacyjnych w znacznej mierze zależy wykorzystanie innych kompetencji w budowaniu właściwych relacji z pacjentami. W badaniu „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” w ramach kompetencji komunikacyjnych pracodawcy najsłabiej ocenili znajomość języków obcych u absolwentów uczelni, jednocześnie zgłaszając wymóg znajomości języka branżowego. Wyniki badania BKL wskazują, że prawie 96% pracodawców oczekuje od młodych pracowników znajomości języka angielskiego. Najbardziej oczekiwane przez pracodawców okazały się kompetencje interpersonalne. W ramach kompetencji komunikacyjnych istotnych dla naszej grupy docelowej znajdują się porozumiewanie się w języku obcym oraz kompetencje interpersonalne – nawiązywanie kontaktów, umiejętność jasnego przekazywania informacji. Nauczanie konkretnych zachowań w języku obcym wzmacnia te kompetencje. Kompetencja komunikacyjna w międzynarodowym języku jakim jest angielski jest istotna we wszelkich relacjach międzyludzkich lecz jest szczególnie ważna w zawodach medycznych gdzie niezrozumienie w interakcji z drugim człowiekiem może spowodować poważne a nawet tragiczne skutki. W pracy „Udzielanie pomocy pacjentom odmiennym kulturowo na tle współczesnych migracji ludności w Europie” aut. Jerzy Kiszka, Dorota Ozga, Arkadiusz Mach, Romuald Krajewski z Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018) czytamy: „Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w Polsce przebywa 586 tys. cudzoziemców. Rozwój gospodarczy Polski sprawia, że liczba cudzoziemców osiedlających się lub przejeżdżających przez Polskę oraz korzystających z usług polskiej służby zdrowia stale wzrasta. …Personel medyczny może napotkać trudności w udzielaniu pomocy medycznej oraz sprawowaniu opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo. Wynikać one mogą z bariery językowej, braku wiedzy na temat różnic w oczekiwaniach pacjentów lub braku umiejętności w zakresie porozumiewania się z pacjentem. Efektem może być niewłaściwe udzielenie pomocy, naruszanie praw pacjentów oraz unikanie przez nich korzystania z usług medycznych.” Przy rosnącej mobilności ludzi z różnych kręgów kulturowych można założyć, że kontakty zawodowe ratowników i pielęgniarek z obcokrajowcami szukającymi pomocy będą coraz częstsze.

Kurs dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego nie jest skierowany do osób planujących pracę w środowisku anglojęzycznym lecz do mających kontakt zawodowy z pacjentem obcojęzycznym w Polsce. Umiejscowienie treści kursu w polskich realiach zostanie poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami tych dwóch zawodów medycznych dla poznania autentycznych, doświadczanych sytuacji, problemów, rozwiązań jako podstawy do stworzenia treści kursu. Nie jest to więc typowy kurs Medical English lecz kurs doskonalący umiejętności komunikowania się polskiego ratownika, pielęgniarki z obcojęzycznym pacjentem w Polsce, w międzynarodowym języku. Chcemy aby model tego rodzaju wyspecjalizowanego, krótkiego kursu można powielić dla innych języków popularnych w Polsce – ukraińskiego, rosyjskiego, niemieckiego.

Kurs jest również uzupełnieniem zasobów szkoleniowych, które powstają w koordynowanym przez WSEPiNM projekcie Safemedic (Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne 2018-1-PL01-KA203-050652), służących poprawie bezpieczeństwa pracy personelu medycznego. 

Kurs online jest bardzo przydatny w zdobywaniu umiejętności rozumienia mowy, gdyż daje możliwość wielokrotnego wysłuchania wypowiedzi, wsłuchania się w wymowę, intonację. Nauczanie mowy najlepiej sprawdza się w kontakcie bezpośrednim między rozmówcami i jeżeli jest to możliwe lepiej ten element umiejscowić w grupie zamiast wykorzystywać systemy rozpoznawania mowy czy np. lekcje z wykorzystaniem interakcji synchronicznej przez Skype czy Google Hangouts. Technicznie wymagające rozwiązania mogą też ograniczać dostępność dla osób mniej obeznanych z nowymi technologiami. Kurs stanowi uzupełnienie lektoratu, a więc najprostszym rozwiązaniem jest zintegrowanie jego programu z zajęciami z lektorem gdzie wcześniej nabyte online słownictwo, przesłuchane dialogi zostają przećwiczone w parach pod nadzorem lektora. Osobne zasoby dla lektorów są częścią kursu. Komunikacja to nie tylko słowa ale także komunikaty niewerbalne, rozumienie gestów, zachowań, które są różne w rożnych kulturach. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w zakresie istotnym dla pracowników medycznych jest także częścią kursu. Te treści zostały przedstawione na przykładach i w krótkich opisach zagadnień różnic kulturowych, po polsku.

Powrót na stronę główną

Koordynator Erasmus+ Skip to content